T.C.
DİGOR KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
1. Aşağıda adı, miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı yapım işleri açık ihale usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İhale Konusu İşin Adı
İhale Tarihi
İhale Saati
a- Digor Anadolu Lisesi, Kocaköy, Varlı, Karabağ ve Başköy Köyleri Semt Sahası Yapım İşi
31.03.2016
10:00
 
2. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
 
3.  İhaleler, yukarıda belirtilen gün ve saatte Digor Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
4. İhale dokümanı Kaymakamlık Birlik Saymanlığında  görülebilir. İhale (Digor Anadolu Lisesi, Kocaköy, Varlı, Karabağ ve Başköy Köyleri Semt Sahası Yapım İşi) 1.000,00TL dokümanı bedeli
 
5. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:İhale konusu işin işe başlama ve bitirme tarihleri sözleşmede belirtileceği şekilde olacaktır.
 
6. Yukarıda belirtilen yapım işlerinin yerleri şunlardır; Kocaköy, Varlı, Karabağ ve Başköy Köyleri  Digor/KARS

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri                                                                                                                                                                          

     7.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 
İsteklilerin sunacağı belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.
 7.1.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 7.1.2. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
7.1.3. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
7.1.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
7.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
7.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
7.1.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
7.1.5.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
7.1.5.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7.1.6. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.( ihale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya Birliğimizce veya noterce onaylanmış birer örneğini İdareye teslim edecektir,
7.1.7. İhale teklif zarfı teklif mektubunun içinde ayrı bulunduğu bir zarf ile dış zarfa konularak ağzı kapatılacak, teklif veren kişi yada kuruluşça imzalanarak mühürlenecek veya kaşelenecektir.
7.1.8. Taahhütname (İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.)
7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge eklenecektir.
7.1.10.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname eklenecektir.Ortağı yoksa da firmanın tamamının kendisine ait olduğunu gösterir belge
7.1.11. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname idareye sunulacaktır.
7.1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden itibaren son bir ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı.
 
7.1.13. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden itibaren son bir ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı.
7.1.14.Mali Durum Belgesi
7.1.15. Banka Referans Mektubu
7.1.16.Teknik Personel Taahütnamesi
7.1.17. İhale bedelinin en az % 3’ü oranında geçici teminatın Digor Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Digor Şubesindeki 27122044-5023 Nolu hesabına yatırıldığına dair  dekont yada aynı tutarda teminat mektubu dosyaya eklenir. İhale sonrasında ihalenin üzerinde kaldığı firma ile ikinci en avantajlı teklif sahibi firma dışındakilerin geçici teminatlan hemen ödenir.
7.1.18. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İş deneyim/Bitirme Belgesi
İş Deneyim Belgeleri: İş deneyim belgeleri: İsteklinin son 15 yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’nı oranında gerçekleştirdiği veya % 50 oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranında olmak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin aslı veya noter onaylı sureti vermek zorundadır.
 7.1.19. idari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
 
 
7.1.20. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Her türlü Altyapı, Üstyapı, Kanalizasyon ve İçme Suyu işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
7.1.21. İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya “aslı gibidir” ibaresi düşülmek suretiyle aslına uygunluğunu Birliğimizce (ya da noterce) onaylanmış örneklerini, teklif mektubunu ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde en geç ihale saatine kadar  İdareye ibraz edeceklerdir.
 
 
 
 
7.1.22. İşlere ait idari ve teknik şartnamelerinde yazılı bulunan diğer bilgi ve belgeler.
 
8. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. Teknik Personel bulundurulmaması halinde her biri için ayrı ayrı 500,00TL’lik ceza uygulanacaktır
 
İstenen Teknik Personel Taahhütnamesi ve Listesi :
 
Adet
Pozisyonu
Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
1 Kişi
 
İnşaat Mühendisi
En az 5yıl deneyimli
 
 
8.1.Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: İhale konusu işin son teklif verme. Tarih ve saatleri yukarıda ihale saati, tarihi ve yeri olarak belirtilmiş olup, ayrıca işin İdari ve Teknik Şartnamesinde de belirtilmiştir.
 
8.2. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
8.3.İş İçin İstenen araçlar
-Paletli Ekskavatör(Kırıcısı Dahil)
-Damperli Kamyon
-Betonyer
-Su Tankı
-Yükleyici
 
 
9. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
10. Posta vasıtası ile yapılacak teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.23.03.2016
 
 
 
                                                                                                                          İlan Olunur
 
                                                                                                          DİGOR KAYMAKAMLIĞI
                                                                                              KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
                                                                                                                       BAŞKANLIĞI
 
                                                                                                                            İsa BOLAT
                                                                                                                             Kaymakam
                                                                                                                         Birlik Başkanı
 

 

Copyright © 2016 Digor.gov.tr 
A: Hükümet Konağı Kat:2 36100/KARS 
E: info@digor.gov.tr 
T : 0(474) 311 2001 - F : 0(474) 311 2001

© T.C.DİGOR KAYMAKAMLIĞI - 2016 Site Dizaynı Kars Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Güncellenme çalışmaları devam etmektedir